Potřebuji pomoc

Podmínky a pravidla jak požádat o příspěvek

 

nadace-zm-logo-ctverec-potrebuji-pomoc-2-nahled2.jpg

Ocitli jste se v tíživé životní situaci, nemáte se na koho obrátit, jste sám/sama a potřebujete pomoci?
Pomůžeme Vám, jak jen budeme moci.
Jsme tady pro každého, kdo nás potřebuje.

Vítejte v naší Nadaci Z + M

 

Kdo může žádat o příspěvek?

Do jednotlivých projektů se mohou přihlásit osoby se zdravotním omezením nebo organizace, které tyto osoby podporují a spolupracují s nimi. Peněžní prostředky jsou vždy ve 100 % určeny pouze a jen na podporu OZP.

 

Jaké formy pomoci Nadace Z + M poskytuje?

Z hlediska konkrétní situace a individuálních potřeb příjemce používá Nadace nejčastěji dva způsoby pomoci:

  • příspěvek jednorázový menšího rozsahu (zpravidla do 30 000 Kč), který je vyplácen po odsouhlasení žádosti Správní radou
  • příspěvek většího rozsahu nebo dlouhodobého charakteru - nadace k účtu sbírky přidělí navíc variabilní symbol (dále jen VS), který zveřejní na svém webu. Nadace pak zveřejní příběh žádající osoby a aktivně se snaží oslovovat dárce a vybrat tak finanční prostředky.
Jak mohu požádat o pomoc?

Musíte podat písemnou žádost, ve které specifikujte, o jakou pomoc máte zájem. 

Na co přispíváte?

Na standardní i speciální kompenzační pomůcky, kompenzační software, bezbariérové přístupy a další.

Pomůžeme Vám se uplatnit na trhu práce.

Zaměstnáváme stovky osob se změněnou pracovní schopností.
Přispíváme na vzdělávací i rekvalifikační kurzy.

Přispějeme na léčebné terapie, procedury a léky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dokáží zlepšit zdravotní či mentální stav OZP.

Kdy mohu podat svou žádost o pomoc?

Žádost lze podávat průběžně během celého kalendářního roku.

Jaká jsou pravidla pro podání mé individuální žádosti?

Je potřeba vyplnit naši předepsanou žádost. Žádost o příspěvek Nadace Z + M.

Můžete využít online formulář, anebo tištěný, který je potřeba si stáhnout, vytisknout a vyplnit. Následně vyplněný formulář odešlete e-mailem na nadace@zmgroup.cz nebo zašlete na adresu: Nadace Z + M, Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Jak se žádost vyhodnocuje?

Žádost nejprve posuzuje pracovnice kanceláře nadace z hlediska její úplnosti, formální správnosti a souladu se statutem nadace. Ta je oprávněna vyžádat od žadatele v případě potřeby další informace a doklady, skutečnosti a údaje ověřit. Poté je žádost posouzena správní radou.

Správní rada posuzuje jednotlivé žádosti a rozhoduje o udělení nadačních příspěvků. Žádosti, které nesplňují formální a věcné požadavky, jsou neúplné, nebo které správní rada posoudí jako nedůvodné, jsou správní radou zamítnuty. Žádosti, které jsou důvodné a kde je tedy možné poskytnout nadační příspěvek, správní rada svým rozhodnutím schválí a rozhodne současně o výši poskytnutého nadačního příspěvku či o tom, že žadateli bude poskytnut nadační příspěvek ve formě věcného daru. Rozhodnutí správní rady Nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat.

V případě, že žadatel ve své žádosti konkretizuje výši požadovaného nadačního příspěvku, správní rada Nadace k tomuto požadavku přihlédne při posuzování Žádosti, požadovanou výší však správní rada není nikterak vázána a může na základě vlastního uvážení upravit (snížit či zvýšit) částku poskytnutého nadačního příspěvku oproti požadované částce.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny Žádosti zamítnout a není povinna žadateli toto zamítnutí zdůvodňovat.

Podklady poskytnuté spolu s žádostí se žadatelům nevracejí.

Kdy přijde má žádost na řadu?

Po podání, se žádostí věnuje pracovník, který kontroluje formální správnost..do 14 dnů se někdo z nadace ozve.

A co se bude dít dále v případě schválení žádosti?

V případě schválení žádosti, nadace s podpořeným žadatelem uzavře smlouvu, která definuje práva a povinnosti obou stran.

Neuzavře-li žadatel smlouvu ve znění navrženém nadací bez zbytečného odkladu, může nadace rozhodnout, že příspěvek poskytnut nebude.

Užití příspěvku musí být Nadaci doloženo vyúčtováním, lékařskou zprávou a kopiemi daňových dokladů a to do termínu stanoveného smlouvou.

Společně s vyúčtováním příjemce zašle Nadaci e-mailem či poštou fotodokumentaci s krátkou zprávou o tom, jak mu příspěvek Nadace pomohl zlepšit zdravotní stav (kvalitu života), sociální situaci apod. Nadace jeho zprávu využije zejména pro informování dárců o využití jejich darů, na svém webu, sociálních sítích, příp. ve výroční zprávě a propagačních materiálech. Příjemce odpovídá za to, že Nadace bude oprávněna fotodokumentaci bezúplatně ve shora uvedeném rozsahu užít.

 

Podání žádosti nezakládá právní nárok na přiznání příspěvku. Nadace si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti i bez uvedení důvodu. Žadateli automaticky nevzniká nárok na uzavření smlouvy, nejedná se o veřejný příslib.