Všeobecné obchodní podmínky

I. Preambule

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.nadacezm.cz (dále jen „Web“). Účelem těchto VOP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Nadace Z + M na jedné straně a dárce na straně druhé při poskytování finančních darů ve prospěch veřejné sbírky Nadace Z + M prostřednictvím Webu.

 

II. Provozovatel Webu

Provozovatelem webových stránek www.nadacezm.cz je společnost Z + M servis, spol. s r.o. se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 410 32 004.


Majitelem sbírkového účtu je:
Nadace Z + M
se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 107 83 890, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl N, vložka 1368.
IČO 10783890


Nejsme plátcem DPH


Číslo účtu veřejné sbírky Nadace Z+M: 000000-0009055462/0800, Česká spořitelna

 

III. Sbírkový projekt Nadace Z + M

Nadace Z + M byla vytvořena za účelem pomoci lidem se zdravotním omezením ke zlepšení jejich každodenního života. Snažíme se pomáhat také těm, kteří mohou a chtějí být začleněni na pracovní trh.
Nadace Z + M byla vytvořena společnosti Z + M PROPERTY a.s., která zaměstnává více než 500 zdravotně znevýhodněných kolegů, díky čemuž máme letitou zkušenost s touto problematikou. V rámci nadace přispíváme jak jedincům, tak organizacím poskytujícím lidem s různým typem handicapu kvalitní služby a pomoc v plnohodnotném zapojení se do společnosti.

 

IV. Nadace Z + M

Na stránkách www.nadacezm.cz mohou dárci přispět na účet lidem se zdravotním omezením pomocí platební brány GP webpay.
Jméno a příjmení odpovědné (kontaktní) osoby pro záležitosti týkající se finančních darů prostřednictvím Webu:
Ing. Žaneta Papíková
Telefon: +420 733 149 773
Email: zaneta.papikova@zmgroup.cz

 

V. Vymezení některých pojmů

Dárcem se rozumí na portálu fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala vlastní elektronický darovací formulář, zpracovaný systémem Webu, a následně prostřednictvím platebního portálu GP webpay, na který byla z Webu automaticky přesměrována po stisknutí tlačítka „Odeslat příspěvek“, provedla úhradu finančního daru ve prospěch účtu veřejné sbírky Nadace Z + M (dále jen „Dárce“). Elektronickým darovacím formulářem se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Dárci, zpracovaný systémem Webu (dále jen „Formulář“). Finančním darem se rozumí částka libovolná zadaná dárcem, která byla Dárcem prostřednictvím platebního portálu GP webpay, na který byl tento z Webu automaticky přesměrován po vyplnění Formuláře a stisknutí tlačítka „Odeslat příspěvek“, uhrazena ve prospěch účtu veřejné sbírky Nadace Z + M (dále jen „Dar“).

 

VI. Formulář, Dar

Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný Formulář bude doručen Nadaci Z + M. Nadace Z + M se zavazuje Formulář od Dárce vyplněný prostřednictvím Webu přijmout. Dárce bere na vědomí, že po zadání platebních údajů na webových stránkách platebního portálu GP webpay, na který bude přesměrován z Webu po stisknutí tlačítka „Odeslat příspěvek“, bude z jeho bankovního účtu jednorázově stržena zvolená částka. V případě, že Dárce při vyplňování Formuláře zaškrtne, že chce zaslat potvrzení o Daru, se Nadace Z + M zavazuje vystavit Dárci a na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři zaslat příslušné
potvrzení nejpozději do 14 dnů od připsání Daru ve prospěch účtu veřejné sbírky Nadace Z + M. Dárce je srozuměn s tím, že na emailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho Daru.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Nadace Z + M shromažďuje osobní údaje Dárce prostřednictvím odeslaného Formuláře na Webu výhradně k plnění svých závazků vůči Dárci, a to hlavně při vystavení potvrzení o Daru. Nadace Z + M odpovídá za to, že osobní údaje Dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám

  • pokud je dárcem fyzická osoba: jméno, příjmení, adresu bydliště a e-mailovou adresu;
  • pokud je dárcem právnická osoba nebo živnostník: obchodní jméno/název, IČO, fakturační adresu a e-mailovou adresu.

Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby Nadace Z + M zpracovala a uchovávala jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti Nadace Z + M a zpracovávala je ve
všech svých informačních systémech. Dárce uděluje Nadaci Z + M tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Dárce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání Nadaci Z + M a údaje budou následně vymazány.

 

VIII. VOP

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Nadaci Z + M a Dárci. VOP jsou Dárcům, stejně jako ostatním návštěvníkům Webu, volně přístupné na internetové adrese: https://www.nadacezm.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ kde se s nimi mohou seznámit. Dárce si může VOP vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. Odesláním vyplněného Formuláře Dárce prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. Nadace Z + M je oprávněna VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně měnit, zejména z důvodu změn právních předpisů či technologických změn. Změna VOP je účinná dnem jejich zpřístupnění na Webu, pokud není Nadaci Z + M stanoveno pozdější datum účinnosti. Nová VOP se zapracovanými změnami bude zveřejněna ve formě úplného znění VOP na Webu.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Vztahy vzniklé mezi Nadaci Z + M a Dárcem při poskytnutí Daru prostřednictvím Webu se řídí českým právním řádem.
Tato verze VOP je platná a účinná od 1. 9. 2021.
V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.