Zásady ochrany soukromí

Nadace Z+M, IČ: 10783890, se sídlem: Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle N vložce 1368 (dále také „Správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4, odst. 7 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), tímto informuje subjekty údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Správcem, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

 

Účel, rozsah a právní základ pro zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením GDPR a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je v době před nabytím účinnosti nařízení GDPR zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“).
 2. Společnost zpracovává pouze přesné, a v případě potřeby aktualizované, osobní údaje, které získala v souladu se ZOOÚ a s nařízením GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze ke stanoveným konkrétním účelům, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
 3. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné k:
  • dodržení právních povinností Správce;
  • k jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy, ochraně práv a právem chráněných zájmů Správce nebo jiné dotčené osoby, s tím, že pokud by subjekt údajů osobní údaje Správci neposkytl, nebude Správce zejména schopen plnit své povinnosti k naplnění účelu smluvního vztahu se subjektem údajů a právní povinnosti, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 4. Osobní údaje získává Správce pouze přímo od subjektů údajů, případně z veřejných evidencí.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovateli, tedy osobami ve smluvním vztahu se Správcem. Ke zpracování dochází především prostřednictvím výpočetní techniky, ale také manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce veškerá potřebná technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, která zabraňují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných obecně závazných právních předpisech budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů nebo případně z jiných titulů pro zpracování osobních údajů (např. oprávněný zájem Správce, souhlas subjektu údajů, apod.).
 6. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, tedy především smluvními partnery Správce, kteří mu poskytují plnění, při jehož realizaci mohou přijít do kontaktu s osobními údaji subjektů údajů (dále také „Zpracovatelé“). S těmito Zpracovateli Správce uzavírá za účelem důsledné ochrany osobních údajů smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR. V této souvislosti Správce jako se Zpracovateli spolupracuje např. s uživateli ve smyslu agenturního zaměstnávání, se společnostmi, které pro něj zajišťují ostrahu objektu, se společnostmi, které mi poskytují služby IT, právní služby, apod.
 7. Osobní údaje zákazníků používáme rovněž pro zasílání upozornění, provozních zpráv a pro zasílání naše informací o činnosti nadace. Nikdy neposkytujeme osobní údaje pro marketingové účely třetích osob. Osobní údaj, kterým je e-mailová adresa, zpracováváme za účelem elektronického zasílání našich sdělení týkajících se činnosti nadace, a to bez vašeho souhlasu v souladu s právními předpisy. Podmínkou zasílání takových sdělení, která mohou obsahovat obchodní sdělení, je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy. Pokud nám sdělíte, že se zasíláním těchto sdělení nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší nadace.
 8. Návštěvou internetových stránek naší nadace nám rovněž sdělujete osobní údaje o vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší nadace. Více o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete v jejich zásadách.V případě, že na svém koncovém zařízení při návštěvě webových stránek naší nadace udělíte souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o vás záznamy chování z cookies souborů umístěných na webových stránkách naší společnosti, a to pro účely lepšího provozu těchto internetových stránek. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

 

Správce může zpracovávat poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu:

 1. identifikační údaje a údaje o adresách sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, akademický titul, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČ, DIČ;
 2. další kontaktní údaje jako jsou telefonní číslo či e-mailová adresa, příp. spojení jiné sociální sítě;
 3. údaje zpracovávané v rámci souhlasu subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem marketingových sdělení, údaje z pracovních životopisů aj., za situace, když zde není oprávněný zájem Správce po přiměřenou dobu maximálně 3 let);
 4. další osobní údaje, jako jsou číslo bankovního účtu, kamerový obrazový záznam, jakož i další osobní údaje subjektů údajů plynoucí z konkrétní smlouvy, z obecně závazného právního předpisu nebo oprávněného zájmu Správce.
 5. u Správce nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

 1. Správce plně respektuje a dodržuje veškerá práva subjektů údajů podle nařízení GDPR (zejména čl. 12 až 23 nařízení GDPR) a ostatních obecně závazných právních předpisů.
 2. Subjekt údajů má právo takto od Správce požadovat:
  • přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
  • jejich opravu nebo výmaz;
  • omezení zpracování;
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů.
 3. Uděluje-li subjekt údajů Správci souhlas se zpracováním osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jej poskytl.
 4. Subjekt údajů má právo podat stížnost ohledně zpracování jeho údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

 

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat).  Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě těchto stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.