Jak pomáháme

Na co přispíváme

Příspěvky na kompenzační pomůcky

Standardní i speciální kompenzační pomůcky, kompenzační software, úprava bydlení, bezbariérové přístupy a další

Zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce

Zaměstnáváme stovky osob se změněnou pracovní schopností. Přispíváme na vzdělávací i rekvalifikační kurzy

Léčebné procedury, terapie a léky

Příspěvky na léčebné terapie, procedury a léky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dokáží zlepšit zdravotní či mentální stav OZP

 


KOMU POMÁHÁME?

Kdo může žádat o příspěvek

Do jednotlivých projektů se mohou přihlásit osoby se zdravotním omezením nebo organizace, které tyto osoby podporují a spolupracují s nimi. Peněžní prostředky jsou vždy ve 100 % určeny pouze a jen na podporu OZP.


Jakou formou pomáháme?

1. GRANTOVÉ PROGRAMY

Dvakrát do roka (v měsíci červnu a listopadu) vyhlašujeme konkrétní grantové programy, pod které mohou vaše potřeby spadat.

Termíny uzávěrek pro podání žádostí jsou stanoveny ve vyhlášených výzvách, zpravidla do 30.6. a 30.11. příslušného roku, a to prostřednictvím podatelny Nadace Z + M, Valchařská 17, 702 00 Moravská Ostrava, s označením "Nadace - granty - neotevírat", emailu nadace@zmgroup.cz nebo formuláře na webových stránkách Nadace (www.nadacezm.cz).

2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrového řízení vyhlašovaného každoročně s uzávěrkou podání žádostí zpravidla do 30.4. Do výběrového řízení již nejsou přijímány projekty, na které bylo v daném roce vypsáno zvláštní grantové řízení.

3. INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOSTI

Možnost podání žádosti kdykoli během kalendářního roku pro všechny fyzické osoby, které spadají do kategorie osob se zdravotním znevýhodněním či hendikepem, a které žádají o příspěvek v oblastech specifikovaných zde (viz. Jak pomáháme na homepage).

Z hlediska konkrétní situace a individuálních potřeb příjemce používá Nadace nejčastěji dva způsoby pomoci:

příspěvek jednorázový menšího rozsahu (zpravidla do 30 000 Kč),
který je vyplácen po odsouhlasení žádosti Správní radou

příspěvek většího rozsahu nebo dlouhodobého charakteru
nadace k účtu sbírky přidělí navíc variabilní symbol (dále jen VS), který zveřejní na svém webu. Nadace pak zveřejní příběh žádající osoby a aktivně se snaží oslovovat dárce a vybrat tak finanční prostředky.