Jak žádat

JAK ŽÁDAT?

Pravidla pro podání individuální žádosti

1. Žádost lze podávat průběžně během celého kalendářního roku.

2. Pro podání žádosti slouží Formulář „Žádost o příspěvek Nadace Z + M“, který najdete na webových stránkách Nadace Z + M zde. Lze ho vyplnit jak on-line, tak si ho stáhnout, vytisknout, vyplnit a zaslat na adresu: Nadace Z + M, Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, nebo emailem: nadace@zmgroup.cz.


Jak se žádost vyhodnocuje?

1. Žádost nejprve posuzuje pracovnice kanceláře nadace z hlediska její úplnosti, formální správnosti a souladu se statutem nadace. Ta je oprávněna vyžádat od žadatele v případě potřeby další informace a doklady, skutečnosti a údaje ověřit. Poté je žádost posouzena správní radou.

2. Správní rada posuzuje jednotlivé žádosti a rozhoduje o udělení nadačních příspěvků. Žádosti, které nesplňují formální a věcné požadavky, jsou neúplné, nebo které správní rada posoudí jako nedůvodné, jsou správní radou zamítnuty. Žádosti, které jsou důvodné a kde je tedy možné poskytnout nadační příspěvek, správní rada svým rozhodnutím schválí a rozhodne současně o výši poskytnutého nadačního příspěvku či o tom, že žadateli bude poskytnut nadační příspěvek ve formě věcného daru. Rozhodnutí správní rady Nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat.

3. V případě, že žadatel ve své žádosti konkretizuje výši požadovaného nadačního příspěvku, správní rada Nadace k tomuto požadavku přihlédne při posuzování Žádosti, požadovanou výší však správní rada není nikterak vázána a může na základě vlastního uvážení upravit (snížit či zvýšit) částku poskytnutého nadačního příspěvku oproti požadované částce.

4. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny Žádosti zamítnout a není povinna žadateli toto zamítnutí zdůvodňovat.

5. Podklady poskytnuté spolu s žádostí se žadatelům nevracejí.


A co se bude dít dále v případě schválení žádosti?

1. V případě schválení žádosti, nadace s podpořeným žadatelem uzavře smlouvu, která definuje práva a povinnosti obou stran.

2. Neuzavře-li žadatel smlouvu ve znění navrženém nadací bez zbytečného odkladu, může nadace rozhodnout, že příspěvek poskytnut nebude.

3. Užití příspěvku musí být Nadaci doloženo vyúčtováním, lékařskou zprávou a kopiemi daňových dokladů a to do termínu stanoveného smlouvou.

4. Společně s vyúčtováním příjemce zašle Nadaci e-mailem či poštou fotodokumentaci s krátkou zprávou o tom, jak mu příspěvek Nadace pomohl zlepšit zdravotní stav (kvalitu života), sociální situaci apod. Nadace jeho zprávu využije zejména pro informování dárců o využití jejich darů, na svém webu, příp. ve výroční zprávě a propagačních materiálech. Příjemce odpovídá za to, že Nadace bude oprávněna fotodokumentaci bezúplatně ve shora uvedeném rozsahu užít.


Podání žádosti nezakládá právní nárok na přiznání příspěvku. Nadace si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti i bez uvedení důvodu. Žadateli automaticky nevzniká nárok na uzavření smlouvy, nejedná se o veřejný příslib.